Những kỹ năng cần thiết để thành công

Những kỹ năng cần thiết để thành công

Thế giới hiện nay thay đổi nhanh đến mức, hôm nay bạn học một chuyên ngành nổi tiếng, nhưng ngày mai bạn có thể thất nghiệp. Làm thế nào để tránh điều đó? Để thành công, ngoài việc học giỏi ở trường các bạn trẻ cần có các kỹ năng khác.