Chương trình Nghệ thuật “ Quà tháng Năm dâng Người” - Miền Trung nhớ Bác