Chương trình Nghệ thuật “ Quà tháng Năm dâng Người” - Trồng cây lại nhớ đến người