Highlands Coffee - Trà Sen Vàng Mới. Tết Thêm Sen Vàng, Chuyện Thêm Bùi Tai